Stipendier för doktorander

Stipendier för doktorander vid svenska universitet och högskolor

Här hittar du stipendier som doktorander vid svenska lärosäten kan söka. Klicka på det ämnesområde som du är intresserad av så visas stipendier inom det området automatiskt.

 • Alla Stipendier
 • Arkeologi
 • Arkitektur
 • Audiologi
 • Beteendevetenskap
 • Data & IT
 • Design
 • Ekonomi
 • Entreprenörskap
 • Funktionshinder & Handikapp
 • Historia
 • Humaniora
 • Juridik
 • Konst
 • Kultur
 • Ledarskap
 • Litteratur
 • Livsmedel
 • Logistik
 • Media
 • Medicin
 • Miljö
 • Naturvetenskap
 • Pedagogik
 • Samhällsvetenskap
 • Skogsvetenskap
 • Språkvetenskap
 • Teknik
 • Övrigt

Anders Walls stipendium

Stipendiet delas ut till ung person, i 20-30 årsåldern, som gjort insatser som lett till utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med tyngdpunkt inom livsmedel, energi, miljö eller teknik.

Mer information

Bergsprängningskommitténs resestipendium

Doktorander vid svenska universitet och högskolor kan sökas Bergsprängningskommitténs resestipendium. Stipendier delas ut för resor som går ut på att spana efter idéer utomlands som kan användas för att gynna bergbranschen i Sverige.

Mer information

Birgit och Gad Rausings stiftelse för Humanistisk Forskning

Stiftelsen ska främja avancerad vetenskaplig forskning inom humaniora. Företräde ges för sådan forskning som behandlar ämnena arkeologi, konstvetenskap, historia, språkvetenskap eller litteraturvetenskap samt dessa ämnens hjälpvetenskaper.

Mer information

Bo Rydins stiftelse

Stiftelsen ska främja naturvetenskaplig forskning, i första hand sådan forskning som har koppling till SCAs verksamhetsområden. Yngre forskare och doktorander kan ansöka om resestipendier för att delta i vetenskapliga konferenser.

Mer information

Crafoordska stiftelsen

Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning och unvervisning. Stipendier delas ut till forskning på som lägst doktorand- och postdoktorandnivå.

Mer information

Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF

DMF delar ut några olika typer av stipendier och bidrag. Ett av deras stipendier kan sökas av personer med lägst kandidatexamen som är verksamma inom ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museer) för att möjliggöra projekt med millitärhistoriskt perspektiv.

Mer information

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Stiftelsen delar ut två sorters stipendier, ett entreprenörsstipendium för företagare och ett forskningsstipendium för forskare. För att kunna ansöka om forskningsstipendiet ska ens forskning handla om innovation, logistik, ergonomi & design eller kvalitet & internationalisering.

Mer information

FOP-stipendium

Stipendium som är avsett att bidra till forskning och utveckling inom området oförstörande provning. Stipendier kan ges för t.ex. studieresa, utvecklingsprojekt, deltagande i konferens, etc.

Mer information

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne

Doktorander kan bli tilldelade resestipendier värda högst 100 000 kronor för materialinsamling utomlands inom ett för stiftelsen relevant område. Stiftelsen vill stödja sådan forskning som behandlar frågor om internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, med särskilt fokus på fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Mer information

Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse delar en gång per år ut studiestipendier till unga studerande kvinnor. Doktorander som inte får något ekonomiskt stöd eller lön kan ansöka om stipendium.

Mer information

Handelns Utvecklingsråds doktorandstipendium

Doktorand som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågor har möjlighet att söka detta stipendium från Handelns Utvecklingsråd. Den sökande ska helst befinna sig i andra halvan av sin forskarutbildning för att kunna erhålla stipendiet.

Stipendiet uppgår till 220 000 kronor per år (plus 50 000 kronor i försäkring) och är avsett att täcka doktorandens levnadsomkostnader. Stipendiet kan sökas av doktoranden själv eller av dennes handledare.

Mer information

Hans Werthén Fonden

Stipendier för bland annat doktorander inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Mer information

Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård

Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning inom tidigare Skaraborgs län inom ämnesområdena underhåll och restauraering av kulturminnen samt miljöfaktorer som medför risk för natur.

Mer information

Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse

Stiftelsen ska i första hand främja sådan forskning som är av sådan karaktär att forskare under någon väsentlig del av arbetet kan dra fördel av Sigtunastiftelens anläggningar.

Mer information

Hedeliusstipendium

Ett doktorandstipendium för forskarutbildning vid utländskt universitet. För att kunna ansöka om detta stipendium ska doktoranden ämna bedriva forskarutbildning inom de ekonomiska vetenskaperna.

OBS! Det fungerar inte att direktlänka till detta stipendium. För att läsa detaljerna om stipendiet klickar du på Mer information för att komma till stiftelsens startsida. Klicka sedan på Våra anslagstyper -> Hedeliusstipendier för att läsa mer om just detta stipendium.

Mer information

Helgostipendier

Stipendium som kan sökas av doktorander vid teknisk högskola för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom arkitektur.

Mer information

Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Stiftelsen ska genom att dela ut anslag främja bearbetningen av filmhistoriskt material, kulturhistorisk forskning samt undervisning på den rörliga filmens område.

Mer information

Japanstiftelsen

Stipendier delas ut till personer som vill studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige.

Mer information

Jernkontorets stipendier

Jernkontoret administrerar flera fonder och stiftelser som delar ut stipendier för stålrelaterad forskning.

Mer information

Jernkontorets stipendier för bergshistorisk forskning

Jernkontoret administrerar flera stiftelser och fonder som delar ut stipendier för bergshistorisk forskning.

Mer information

Johan & Jakob Söderbergs stiftelse

Stipendier kan sökas av kvalificerade forskare inom ämnesområdena för ekonomi, juridik, medicin, naturvetenskap och kultur.

Mer information

Kjell och Märta Beijers Stiftelse

Stiftelsen ska dela ut anslag till naturvetenskaplig forskning.

Mer information

Lars och Astrid Albergers stiftelse

Stiftelsen stödjer forskning som är av väsentlig betydelse för försvaret av Sverige. Med detta menas stöd till forskning om säkerhetspolitik och säkerhet i vid bemärkelse.

Mer information

Marie Nissers stipendium

Marie Nissers stipendium syftar till att stödja studier som behandlar energibranschens påverkan på kulturarvet i de nordiska länderna. Stipendiet delas även ut till studier som behandlar energibranschens påverkan på samhället i det stora hela.

Stipendiet kan sökas av bland annat forskare vid universitet och högskola.

Mer information

Mårten Stenbergers stipendiefond

Fonden stödjer vetenskaplig arkeologisk forskning om Gotlands forntid.

Mer information

Njurastiftelsen

Stiftelsen ska ge ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka och främja vetenskaplig forskning.

Mer information

Nordiska Afrikainstitutet - doktorandstipendium

Doktorander vid nordiska universitet som vill samarbeta med något av Nordiska Afrikainstitutets forskningskluster. Stipendierna avser en till två månaders vistelse vid institutionens bibliotek samt täckning för mat och logi.

Mer information

Nordiskt Vägforum

Stipendium delas ut för forskning och utveckling inom områdena vägar, vägtrafik och vägtransporter.

Mer information

Ostronakademiens stipendium

Ostronakademin delar varje år ut ett stipendium som syftar till att stödja insatser som ökar kunskapen om det svenska ostronet, Ostrea edulis, främjar utvecklingen av metoder för en hållbar ostronproduktion och/eller utvecklingen av skonsamma fångstmetoder för ostron.

Stipendiet är värt 10 000 kronor och kan sökas av doktorander och yngre forskare som presenterar en projektidé i enighet med stipendiets ändamål. (Stipendiet kan också sökas av studenter för examensarbeten inom samma ämnesområde).

Mer information

Ratios stipendium

Ratio, med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse, delar varje år ut ett stipendium till en i Sverige verksam doktorand för studier vid George Mason University utanför Washington, DC i USA. Studierna ska bedrivas inom något av ämnena public choice, political economy, rättsekonomi eller österrikisk nationalekonomi.

Mer information

Ridderstads stiftelses forskningsstipendium

Stipendier ges för forskning inom press- och tidningshistoria, reklamhistoria med sammanhängande kommunikationsforskning samt den grafiska teknikens och bokhantverkets historia.

Mer information

Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Doktorander i början av sin utbildning kan söka detta stipendium (värde 25 000 kr). Doktoranden ska bedriva forskning inom anestesi eller intensivvård och måste vara medlem i Riksföreningen för anestesi och intensivvård för att kunna bli tilldelad stipendiet.

Mer information

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning

Stipendium delas ut till unga doktorander, diabetesforskare och postdoktorander vid svenska universitet.

Mer information

SJSF Sverige - Stipendier för utlandsstudier i Japan

Stiftelsen delar ut bidrag och anslag till organisationer, institutioner och enskilda personer i de nordiska länderna och Japan. Stipendier kan sökas för forskning, utveckling och utbildning inom naturvetenskap och teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora samt journalistik.

Mer information

Solstickans forskarstipendier

Forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner kan söka Solstickans forskarstipendier. Stipendium kan sökas för sådana studier som syftar till att:

1. öka kunskaperna om fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning.

2. hos äldre personer belysa olika aspekter på såväl fysiska som psykiska förändringar till följd av normalt eller för tidigt åldrande.

Mer information

Spritmuseums forskarstipendium

Stipendiet delas ut för att stödja vetenskaplig forskning som behandlar bruk och vanor inom svensk alkoholkultur.

Mer information

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden delar ut stipendier och forskningsbidrag till forskning om spädbarns hälsa eller spädbarnsdöd.

Mer information

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, född Bildt

Stiftelsen delar ut stipendier till doktorander och yngre doktorer inom områdena fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörsvetenskap, datavetenskap och geofysik, geokemi och astrofysik samt närliggande områden som är av särskilt värde vid internationellt utbyte.

Studierna ska genomföras i något av länderna Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller USA. Sökande ska vara svensk eller italiensk medborgare.

Mer information

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Anslag lämnas till beteendevetenskaplig och social forskning. Både doktorander och disputerade forskare kan söka.

Mer information

Stiftelsen Karl Staaffs fond

Stiftelsen delar ut ekonomiskt stöd till aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet.

Mer information

Stiftelsen Krica

Stiftelsen vill stödja ung och lovande doktorand inom medicin eller beteendevetenskap som bedriver forskning om psykiska och / eller sociala problem med inriktning mot patientnära behandlingsforskning.

Mer information

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning inom alla ämnesområden. Beloppet som söks bör vara för kostnader i samband med genomförandet av forskningsprojektet.

Mer information

Stiftelsen Promobilia

Stiftelsen främjar utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade genom anslag till forskningstjänster, bl.a. doktorand- och postdoktorandtjänster.

Mer information

Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Stiftelsen lämnar särskilt stöd till doktorander upp till max 4 år.

Mer information

Stiftelsen ÅForsk

Resestipendier för doktorander för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.

Mer information

Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendium för doktorander som är verksamma inom ämnet barnallergologisk forskning. Stipendiets ändamål är att uppmuntra sådan forskning som behandlar de psykologiska och sociala dimensionerna av allergisk sjukdom samt prioritera forskning som kan leda till bättre kommunikation mellan vårdpersonal och patient.

Mer information

Stockholms Arbetareinstituts forskarstipendium

Stipendiet kan sökas för forskning som handlar om historien bakom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

Mer information

Stohnes stiftelse

Forskningsanslag delas ut till bl.a. doktorander som forskar om geriatrik och åldersforskning.

Mer information

STs Internationella Stipendium

Som medlem i fackförbundet ST kan man söka STs internationella stipendium. Det är ett stipendium för dig som vill genomföra en fältstudie utomlands inom något av områdena fackligt arbete, mänskliga rättigheter och demokrati. ST är ett fackförbund som organiserar doktorander och andra anställda inom staten. Upp till tre stipendier på mellan 5 000 - 10 000 kronor delas ut varje termin.

Mer information

Sunnerdahls Handikappfond

Handledare kan söka anslag för att få anställa en doktorand för forskning om barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder.

Mer information

Svensk Presshistorisk Förenings stipendier

Stipendier för forskning inom mediehistoria. Inte specifikt ett doktorandstipendium, flera sorters forskare kan söka.

Mer information

Svenska Fornminnesföreningens stipendier

Svenska Fornminnesföreningen delar varje år ut stipendier till forskare, i första hand doktorander. Totalt förvaltar föreningen fyra stycken stipendiefonder inom områdena arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.

Mer information

Svenska Lundbeckstiftelsen

Stiftelsen delar ut stipendier för forskning om psykiska och neurodegenerativa sjukdomar.

Mer information

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen ska främja och utveckla utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan Sverige och Kanada/USA. Stiftelsen delar bl.a. ut stipendier till doktorander som ska bedriva doktorandstudier i USA eller Kanada.

Mer information

Tysta skolans doktorandstipendium

Tidsbegränsat stipendium för doktorander inom området audiologisk forskning. Stipendiet är värt 20 000 kronor per månad och kan beviljas för en till högst tre månader per år.

Mer information

Vistelsestipendium - Villa Martinson i Jonsered

Ett vistelsestipendium som kan sökas av forskare och doktorander som behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö. Stipendiet ger tillträde att bo i Villa Martinson vid Jonsereds Herrgård. En mindre summa pengar för merkostnader ingår också i stipendiet.

Mer information