Stipendier för studenter

Stipendier för studenter vid högskola, universitet eller folkhögskola

Här hittar du stipendier för studenter. Stipendierna avser studerande vid svenska universitet, högskolor och folkhögskolor. Klicka på det ämnesområde du studerar för att hitta stipendier du kan söka. Observera att samma stipendium kan finnas listat under flera kategorier (om det går att söka för flera typer av utbildningsområden).

Glöm inte att läsa igenom stadgarna för de stipendier du vill söka. Vissa stipendier är öppna för alla typer av eftergymnasiala studier medan andra kräver att du studerar vid universitet eller högskola.

Tänk på att söka brett när du anger för vilket syfte du söker stipendium. Det är bra om ditt syfte sammanfaller med stiftelsens ändamål i så hög grad som möjligt. Om du ska söka stipendium till ett visst projekt kanske det kan vara en bra idé att anpassa projektets utformning så att det bättre passar in för de ändamål en stiftelse delar ut stipendium för.

Besök alltid stiftelsens hemsida om du vill läsa mer om ett stipendium. Där hittar du alltid den senaste informationen som kommer direkt från stiftelsen. Sammanfattningen av stipendierna som hittas på denna sida kan eventuellt innehålla felaktigheter om stiftelsen har uppdaterat sina villkor efter att vi skrev vårt referat.

 • Alla Stipendier
 • Arkitektur
 • Biologi
 • Dans
 • Data och IT
 • Design
 • Ekonomi
 • Entreprenörskap
 • Fysik
 • Humaniora
 • Informationsvetenskap
 • Juridik
 • Kemi
 • Konst
 • Kultur
 • Livsmedel
 • Ledarskap
 • Logistik
 • Miljö
 • Musik
 • Naturvetenskap
 • Pedagogik
 • Samhällsvetenskap
 • Sjöfart
 • Skogsvetenskap
 • Sociologi
 • Språk
 • Teknik
 • Övrigt

Adeccostipendiet

Adeccostipendiet är värt 1000 kronor och delas ut till tre studenter varje månad. För att kunna söka stipendiet måste man vara inskriven på en studiemedelsberättigad utbildning.

Mer information

Unionens Litteraturstipendium

Få din kurslitteratur betald (upp till 3 425 kr). Stipendiet är öppet för alla utbildningar (t.ex. ekonomi, data & IT, samhällsvetenskap, tekniska utbildningar etc.) så länge du siktar på att jobba i privat sektor efter studierna. Stipendiet är en del av Unionens förmåner till sina medlemmar.

Alla som söker stipendiet får det så länge man uppfyller alla krav.

Rekomenderat stipendium!

Mer information

Alice & Helge Källssons Stiftelse

Stiftelsen delar bland annat ut bidrag till utbildning inom handel och sjöfart.

Mer information

Apotekarsocietetens stipendiestiftelse för farmacevtisk utbildning

Stipendier för farmacevtisk grundutbildning och vidareutbildning. Företrädelsevis ska stipendier ges till mindre bemedlade studenter för grundutbildning.

Mer information

Bergsprängningskommitténs resestipendium

Stipendium för studenter vid universitet och högskola som ska åka på studieresa i syfte att finna idéer utomlands som gynnar den svenska bergbranschen.

Mer information

Bertil Ohlininstitutets uppsatstävling

De teman som är aktuella för Bertil Ohlininstitutets uppsatstävling är internationalisering, demokrati och marknadsekonomi. Studenter kan tävla med sina kandidat-, magister- eller masteruppsatser som handlar om minst två av dessa ämnen. Uppsatserna ska ha fått betyget väl godkänd (A eller B).

Mer information

Carina Aris danssstipendium

Stipendier ges till unga dansare (16-30 år) som har kommit långt i sin dansutbildning eller befinner sig i slutet av den. Som regel delas detta stipendium inte ut för grundutbildning.

Mer information

Carl Casons Utbildningsstipendium

Stipendier delas ut till unga personer som vill satsa på en karriär inom modebranschen. Stipendier ges för utbildning med inriktning mot handel och textil i Sverige eller utomlands samt i samband med utlandspraktik.

Mer information

Carl Malmstens stipendier

Stipendier delas ut i syfte att stimulera utvecklingen av svenskt hantverk. Två typer av stipendier delas ut: Resestipendier och Hantverksstipendier.

Mer information

Civilsamhällets uppsatsstipendium

Uppsatsstipendium (för kandidat-, magister- eller masteruppsats) som delas ut till student vars uppsats behandlar någon aspekt av det civila samhällets roll i välfärden.

Mer information

Clarence Dybecks Stiftelse för Sjöfartsutbildning

Stiftelsen ska främja undervisning och utbildning för yngre personer inom sjöfarts- och rederinäringen i Sverige. Detta sker främst genom att stiftelsen delar ut resestipendier för internationella studier utanför Sveriges gränser.

Mer information

DIK:s uppsatsstipendium för arkiv- och informationsvetenskap

Fackförbundet DIK delar vart fjärde år ut ett stipendium till student som har skrivit uppsats inom arkiv- och informationsvetenskap. Stipendiet uppgår till 5000 kronor och för att vara berättigad att söka måste man vara medlem i DIK.

Mer information

DIK - Årets kommunikationsuppsats

Fackförbundet DIK delar ut ett stipendium på 5000 kronor till student som skrivit bästa uppsats (på kandidat-, magister- eller masternivå) inom media- och kommunikationsvetenskap. För att kunna söka detta stipendium måste du vara medlem i DIK.

Mer information

DIK - Årets kulturuppsats

Fackförbundet DIK delar ut stipendium till student som skrivit årets bästa kulturuppsats. Ämnet för uppsatsen har ingen större betydelse, det viktiga är att uppsatsen har relevans för kulturförmedlare. Uppsatsen som studenten har skrivit kan vara på kandidat, magister- eller masternivå. Stipendiet uppgår till 5000 kronor.

Mer information

Ernst Hawermans stipendiefond

Fonden delar varje år ut stipendier till studenter inom arkitektur som vill studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sveriges gränser. Berättigade att söka är studenter som är inskrivna vid en linje som ger arkitektexamen vid CTH, LTH eller KTH.

Mer information

Estrid Ericsons stiftelse

Stiftelsen stödjer utbildning och forskning, i Sverige och utlandet, inom områdena ormgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.

Mer information

Familjens jurists stipendium

Ett stipendium per institution delas ut till studenter vid Lund, Göteborg, Stockholm, Örebro, Uppsala och Umeå som har skrivit bästa examensarbete inom svensk och internationell familjerätt.

Mer information

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne

Delar ut resestipendier till studerande vid svenska universitet och högskolor som vill åka utomlands för att samla in material till sin masteruppsats. Uppsatsen måste behandla ett ämne som är relevant för stiftelsen. En uppsats värd 30 poäng kan bli tilldelad högst 50 000 kronor i resestipendium.

Mer information

Foyen Advokatfirmas juridikstipendium

Stipendier för uppsatser (15 eller 30 högskolepoäng) i entreprenad- och miljörätt.

Mer information

Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser

Stipendium kan sökas av kvinnor som utbildar sig inom jordbruk och/eller trädgårdsskötsel.

Mer information

Fredrika Bremer Förbundets stipendiestiftelse

Stiftelsen delar ut studiestipendier till unga studerande kvinnor. Sökande ska ha påbörjat tredje året på en eftergymnasial utbildning, klarat 120 poäng alternativt genomfört halva utbildningen om den är två- eller treårig

Mer information

Grafiska Företagens stiftelser

Grafiska Företagens stiftelser delar ut stipendier till elever som söker anslag för att genomföra gemensamma aktiviteter med sin klass. Aktiviteterna ska knyta an till utbildningens och Grafiska Företagens intresseområde.

Mer information

Grepska fonderna

Arkitekt Greps Minnesfond ska ”främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning”. Som ungdom räknas alla upp till 25 år.

Mer information

Herbert Felixinstitutets uppsatsstipendium

Detta stipendium kan sökas av studenter som har skrivit uppsats på C- eller D-nivå som berör vid något eller flera av följande ämnen: globaliseringens möjligheter för entreprenörskap, invandringens värde för det svenska näringslivet samt mångfaldens och integrationens betydelse för Sveriges utveckling.

För att få bli belönad med stipendiet ska uppsatsen dessutom väcka nya frågor eller belysa de ovanstående frågorna ur ett nytt perspektiv.

Mer information

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik

Stipendier delas ut för olika musikaliska ändamål. Bland annat stöttar fonden "svenska tonsättare, musiker och sångare liksom studerande, som befinner sig på professionell nivå inom dessa områden".

Mer information

JAK stipendium för studier inom området räntefri ekonomi

Ett stipendium för dig som är student och på något vis studerar områdena om räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.

Mer information

KMHs stipendier

Stipendier för musikstuderande vid Kungl. Musikhögskolan.

Mer information

Lean Forum - Årets exjobb inom lean

Stipendiet kan sökas av studenter som skrivit examensarbete inom leanområdet på kandidat, magister eller- masternivå.

Mer information

Lärarförbundets stipendium för studenter

Stipendium för lärarstudenter som kan sökas av Lärarförbundets studentmedlemmar. Stipendiet kan sökas för examensarbeten och ansökan måste ske innan du börjar jobba med ditt examensarbete, dvs. innan terminen börjar.

Mer information

Marie Nissers stipendium

Stipendiet delas ut för studier och undersökningar om energibranschens kulturarv inom Norden. Med kulturarv menas äldre miljöer, maskiner, anläggningar, byggnader, etc. men även människor och deras minnen och berättelser. Stipendiet kan även sökas för studier som handlar om energibranschens påverkan på samhället i stort.

Flera grupper kan söka stipendiet, bl.a. studenter vid universitet och högskola.

Mer information

MEM:s resestipendium

Stipendiet delas ut till arkitekt i början av sin karriär eller arkitektstudent vid utvalda skolor i Sverige. Stipendiet uppgår till 20 000 kronor.

Mer information

Midander-Lönnstipendiet

Stipendiet belönar den bästa uppsatsen inom juridik som är tydligt kopplad till individuella fri- och rättigheter. Stipendiets värde uppgår till 25 000 kronor.

Mer information

Nordiskt Vägforum

Nordiskt Vägforum delar ut stipendier resestipendier till studenter vid universitet och högskola som vill delta i seminarier som NVF anordnar i Sverige.

Mer information

Nordkurs - Sommarkurser i Norden

Varje sommar anordnas kurser i de nordiska ländernas språk och litteratur. Kurserna pågår 2-4 veckor och du som blir antagen får ett stipendium som täcker en del av resekostnaderna.

Mer information

Nytt & Nyttigts innovationsuppsats

Ett uppsatsstipendium som kan sökas av dig som har skrivit uppsats som handlar om innovation och kommersialisering/nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna blir belönade med resestipendier värda 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Mer information

Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet

Denna fond bildades 1909 med ändamålen att hjälpa emigranter att återvända till Sverige och att motverka att svenskar lämnade Sverige. Eftersom skälen till invandring och utvandring i Sverige har ändrats under århundradet har också ändamålet för denna fond förändrats till att istället verka för att stärka banden till Sverige, främst för utlandssvenskar.

Detta sker bl.a. genom att fonden delar ut stipendier till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

Mer information

Ostronakademiens stipendium

Ostronakademin delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor för att stödja insatser som ökar kunskapen om det svenska ostronet, Ostrea edulis, främjar utvecklingen av skonsamma fångstmetoder och/eller främjar utvecklingen av metoder för en hållbar odling av ostron.

Stipendiet kan sökas av studenter vid universitet och högskola som har genomfört eller ska genomföra examensarbete inom ämnet. (Stipendiet kan också sökas av doktorander och yngre forskare)

Mer information

Plans pris för Bästa examensarbete inom logistik

Stipendium på 10 000 kronor som är öppet att söka för studerande vid universitet och högskola i samband med kandidat- och magisteruppsats samt examensarbete inom logistikområdet.

Mer information

Sandrews utbildningsstipendium

Stiftelsen ska stötta ungdomar med särskilda talanger inom de konstnärliga områdena med särskilt fokus på dans, teater, film och musik.

Mer information

Sjöbefälsföreningens stipendier

Stipendium för ombordprakik som kan sökas av studentmedlemmar i Sjöbefälsföreningen som läser den fyraåriga utbildningen.

Mer information

Skogsmästareförbundets stipendiefond

Premierar främst högkvalitativa examensarbeten som styrelsen själva väljer ut. Stipendier går dock att söka för andra skäl, bl.a. studiesresor.

Mer information

Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Stiftelsen lämnar understöd bland annat utbildning och forskning inom företrädelsevis sjöfartsnäringen.

Mer information

SJSF Sverige - Stipendier för utlandsstudier i Japan

Stiftelsen delar ut bidrag och anslag till organisationer, institutioner och enskilda personer i de nordiska länderna och Japan. Stipendier kan sökas för forskning, utveckling och utbildning inom naturvetenskap och teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora samt journalistik.

Mer information

Sjöfartsstiftelsen

Sjöfartsstiftelsen är en finsk stiftelse som bland annat delar ut stipendier för utbildning inom sjöfarts- och skeppsbyggnadsnäringen.

Mer information

Sjömanna Sällskapet i Göteborg

En ideell förening som bland annat ger bidrag till sjöfartsfrämjande ändamål.

Mer information

Skyltfonden

Alla sorters projekt som syftar till att stärka trafiksäkerheten kan söka medel från Skyltfonden.

Mer information

SLUs Studentstipendier vid Jägmästare & Skogsmästarutbildningar

Stipendier för studenter vid SLUs jägmästare- och skogsmästarutbildningar.

Mer information

Stiftelsen Ackordscentralen

Stipendier för juridikstudenter som har skrivit examensarbete om ett ämn som anknyter till Ackordcentralens verksamhetsområde.

Mer information

Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Bidrag för högre studier inom det textila området. Stöd lämnas både för studier inom det traditionella textila verksamhetsområden samt studier som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.

Mer information

Stiftelsen juvelerare Otto Säfströms minnesfond

Stipendier delas ut för både utbildning och vidareutbildning inom guldsmedsyrket. Stipendier ges bland annat för högre studier vid utvalda svenska och utländska lärosäten.

Mer information

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Stiftelsen lämnar bidrag till skolor, sammanslutningar, företag, stiftelser, offentliga institutioner och enskilda personer som jobbar för upplysning och uppfostran.

Mer information

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stipendier för studenter inom sjöfartsyrket (t.ex. studier som resulterar i sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen). Stipendier kan sökas för studier, ersättning för dubbelt boende samt för att underlätta försörjning av barn under 18 år.

Mer information

STs Internationella Stipendium

Fackförbundet ST delar ut stipendier till personer som vill genomföra fältstudier utomlands som behandlar något av områdena fackligt arbete, demokrati och mänskliga rättigheter. Upp till tre stipendier delas ut varje termin. Stipendierna är värda 5 000 - 10 000 kronor. För att söka detta stipendium som student måste du vara medlem i ST Student.

Mer information

Svensk Forms stipendier

Svensk Form delar ut stipendier från två stycken stiftelser; Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond samt Axel Larssons Minnesfond.

Stipendier ges för både studier i Sverige och utomlands.

Mer information

Svenska Föreningen för IT och Juridik

Stipendium på 10 000 kronor som varje år delas ut till ett examensarbete inom området juridik och IT.

Mer information

Svenska logopedförbundets uppsatspris

Svenska logopedförbundet delar ut ett uppsatsstipendium till bästa magisteruppsats. Alla författare till uppsatsen måste vara medlemmar i Svenska Logopedförbundet för att kunna ansöka.

Mer information

Unionens Uppsatsstipendium

Unionens uppsatsstipendium kan sökas av medlemmar i Unionen Student som skrivit uppsats som bidrar till att göra arbetslivet för tjänstemän i privat sektor roligare, tryggare och mer utvecklande. Totalt delas 5 stipendier ut till ett värde av 10 000 kronor styck.

Mer information

Visions internationella stipendium

Fackförbundet Visions internationella stipendium kan sökas av dig som vill studera eller skriva uppsats om schyssta arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i andra länder. Stipendiesumman kan uppgå till uppemot 10 000 kronor.

Mer information

Visions Ledarskapsstipendium

Fackförbundet Visions ledarskapsstipendium är ett uppsatsstipendium som ges för uppsats som lyckas fånga in ett relevant område inom ledarskap med ett kvalitativt resultat. Stipendiet är värt 20 000 kronor. För att kunna söka stipendiet måste man vara medlem i Vision.

Mer information

Visions Socionomstipendium

Fackförbundet Visions socionomstipendium ges till uppsats som behandlar socialt arbete. Bästa uppsats belönas med 20 000 kronor. För att kunna söka detta stipendium måste man vara medlem i Vision.

Mer information

Visions Studiestipendium

Fackförbundet Visions studiestipendium uppgår till 3000 kronor och kan sökas för studier som bedrivs i Sverige. Du måste vara medlem i Vision för att kunna söka.

Mer information

Visitas stipendier

Stipendium för dig som ska vidareutbilda dig inom hotell och restaurang. Stipendiet kan sökas både för studier vid universitet och högskola samt YH-utbildningar. Sökande ska vara ung (under 30 år) och ha minst tre års relevant arbetslivserfarenhet och/eller utbildning.

Mer information

Värme- och Kraftföreningens stipendium

Stipendiet delas ut för godkända examensarbeten som behandlar ett område som är av intresse för Värme- och Kraftföreningens (VoK) medlemsföretag. VoK är en ideell förening för företag inom skogsbranschen, energiindustrin och övrig energiintensiv industri. Examensarbetet behöver inte primärt behandla kraft- eller värmeteknik men ska vara av intresse för föreningens medlemmar.

Mer information

Annons: